JrH Boys Goat Tying 042421-2217JrH Boys Goat Tying 042421-2218JrH Boys Goat Tying 042421-2219JrH Boys Goat Tying 042421-2220JrH Boys Goat Tying 042421-2221JrH Boys Goat Tying 042421-2222JrH Boys Goat Tying 042421-2223JrH Boys Goat Tying 042421-2224JrH Boys Goat Tying 042421-2225JrH Boys Goat Tying 042421-2226JrH Boys Goat Tying 042421-2227JrH Boys Goat Tying 042421-2228JrH Boys Goat Tying 042421-2229JrH Boys Goat Tying 042421-2232JrH Boys Goat Tying 042421-2235JrH Boys Goat Tying 042421-2236JrH Boys Goat Tying 042421-2238JrH Boys Goat Tying 042421-2239JrH Boys Goat Tying 042421-2240JrH Boys Goat Tying 042421-2242