JrH Boys Goat Tying 041721-1693JrH Boys Goat Tying 041721-1694JrH Boys Goat Tying 041721-1695JrH Boys Goat Tying 041721-1696JrH Boys Goat Tying 041721-1697JrH Boys Goat Tying 041721-1698JrH Boys Goat Tying 041721-1699JrH Boys Goat Tying 041721-1701JrH Boys Goat Tying 041721-1702JrH Boys Goat Tying 041721-1703JrH Boys Goat Tying 041721-1704JrH Boys Goat Tying 041721-1706JrH Boys Goat Tying 041721-1707JrH Boys Goat Tying 041721-1708JrH Boys Goat Tying 041721-1709JrH Boys Goat Tying 041721-1710JrH Boys Goat Tying 041721-1711JrH Boys Goat Tying 041721-1713JrH Boys Goat Tying 041721-1714JrH Boys Goat Tying 041721-1716